hotel Liberty Praha
Rezervovat nyní

Ochrana osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S účinností ode dne 25. května 2018 se na zpracování Vašich osobních údajů vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR.
V souvislosti s tím Vám poskytujeme následující informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

 

Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Hotel Liberty, s.r.o., se sídlem 28.října 11/376, 110 00 Praha 1, IČO 26459426, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83662 (dále jen Správce), která je provozovatelem hotelu Liberty.
Pokud máte dotazy či připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva uvedená v bodě VI., můžete tak učinit písemně na adrese Správce, tj. Hotel Liberty, s.r.o., 28. října 11/376, 110 00 Praha 1, nebo elektronicky na e-mailové adrese: privacy@hotelliberty.cz

 

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů je ředitel hotelu Liberty a jednatel společnosti Hotel Liberty, s.r.o. pan Luca Sebastianelli.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme
Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší podle typu a rozsahu poskytovaných služeb, zahrnují Vaše (ne vždy všechny): jméno a příjmení, titul, datum narození, státní občanství, adresa bydliště, číslo cestovního dokladu, číslo víza (je-li v cestovním dokladu), doba pobytu, účel pobytu na území České republiky, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje platební karty a případně jiné údaje, pokud jsou nutné v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Správce.
Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo od zprostředkovatelů Vašeho ubytování při uzavírání smlouvy o rezervaci ubytování, resp. smlouvy o ubytování a dále v průběhu našeho smluvního vztahu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, nebude možné uzavřít smlouvu o rezervaci ubytování, resp. smlouvy o ubytování.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

 

Výjimkou jsou soubory cookies:
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k osobním údajům a jejich zneužitím, včetně zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

Citlivé údaje:
Termín „citlivé údaje“ označuje informace spojené s vaším rasovým nebo etnickým původem, politickými názory, náboženským nebo osobním přesvědčením, členstvím v odborech, zdravím, sexuálním životem nebo orientací, genetickými informacemi, trestní minulostí nebo jakýmikoli biometrickými údaji za účelem unikátní identifikace. Citlivé údaje obvykle nesbíráme, pokud nám je dobrovolně neposkytnete. Údaje o zdraví, které nám poskytnete, budeme využívat k tomu, abychom vám nabídli lepší služby a splnili vaše konkrétní potřeby (například umožnění přístupu tělesně postiženým).

 

Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:
· poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy o rezervaci ubytování, resp. smlouvy o ubytování v Hotelu, tj. zejména pro účely uzavření smlouvy, spravování našeho smluvního vztahu a komunikaci s Vámi.
Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.
· plnění našich zákonných povinností, tj. zejména pro účely vedení domovní knihy a oznamování ubytování cizince ve smyslu právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky.
Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako správce osobních údajů vztahuje.
· ochrany našich oprávněných zájmů, tj. zejména pro účely posouzení, výkonu a vymáhání našich právních nároků, ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti nás, našich klientů nebo jiných osob.

 

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů jako správce osobních údajů.
Souhrn souvisejících předpisů a dokumentů je uveden níže.
Příjemci, jimž můžeme poskytnout Vaše osobní údaje
K zajištění řádného chodu Hotelu, při poskytování služeb a plnění svých závazků ze smluv využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů, např. IT služeb, účetních, auditorů a dalších subjektů, kteří nám poskytují své služby. Pokud tyto subjekty zpracovávají Vaše osobní údaje poskytnuté jim Správcem, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají je pouze v rámci našich pokynů a nemohou je využít jinak. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má takový subjekt jako zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.
Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje zpracovávány
Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování, tj. zejména po dobu trvání smlouvy a po dobu existence Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Následně po ukončení Vaší smlouvy nebo po odvolání Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu a za podmínek vyžadovaných právními předpisy v souladu s obecnými promlčecími, archivačními a skartačními lhůtami.

 

Výkon práv subjektů údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:
· právo na stručné, jasné, transparentní a srozumitelné informace
Společnost poskytuje subjektům údajů informace v souladu s článkem 13 a 14 GDPR a to v požadovaném rozsahu, čímž zajišťuje transparentnost zpracování.

 

právo na přístup k osobním údajům
V případě, že o to subjekt údajů požádá, společnost poskytne subjektu údajů potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, umožní subjektům údajů získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím způsobem a v rozsahu dle článku 15 GDPR.

 

právo na opravu
V případě, že o to subjekt údajů požádá, případně se o nepřesných osobních údajích dozví společnost jinak, opraví bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje. V případě, kdy si to účel zpracování vyžaduje, zajistí společnost doplnění neúplných osobních údajů dle článku 16 GDPR.

 

právo na vymazání
V případě, že je dán jeden z následujících důvodů, zajistí společnost na základě uplatnění práva subjektem údajů bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů:
1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;

2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobních údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje;

6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

7. právo na omezení zpracování
V případě, že je dán jeden z následujících důvodů, zajistí společnost omezení zpracování osobních údajů:

1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;

2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

3. společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

 

právo na přenositelnost údajů
V případě, že o to subjekt údajů požádá a zároveň je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě, a zároveň se zpracování provádí automatizovaně, umožní společnost subjektu údajů výkon práva na přenositelnost. Osobní údaje, které subjekt údajů společnosti poskytl a které se ho týkají, poskytne společnost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Součástí tohoto práva je zajištění možnosti přenesení předmětných osobních údajů k jinému správci dle požadavku subjektu údajů.
· právo podat stížnost u dozorového úřadu
Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk..Sochora 27, 170 00Praha 7, www.uoou.cz

 

Související právní předpisy

· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

· Zákon č. [doplňte číslo] Sb., o zpracování osobních údajů
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 143/1997 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů